Close

मौजे- खरपी, तालुका- अचलपूर

मौजे- खरपी, तालुका- अचलपूर
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- खरपी, तालुका- अचलपूर

जाहीर नोटीस- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०६/४७/२०२०-२१ मौजा- खरपी, तालुका- अचलपूर, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीची जाहीर नोटीस.

07/01/2022 06/07/2022 पहा (551 KB)