Close

मौजे- कुरळपूर्णा, तालुका- चांदूर बाजार

मौजे- कुरळपूर्णा, तालुका- चांदूर बाजार
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- कुरळपूर्णा, तालुका- चांदूर बाजार

जाहीर नोटीस- भु.सं.प्र.क्र. १३/४७/२०१७-१८  मौजा- कुरळपूर्णा, तालुका- चांदूर बाजार, जिल्हा- अमरावती.

खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने व थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्यासाठी जमीन मालक किंवा हीतसंबंधीत व्यक्तीकडून हरकती/सूचना मागविण्याबाबत नमुना- १ जाहीर नोटीस.

25/10/2019 24/04/2020 पहा (536 KB)