Close

मौजे- काविठा (बु.), तालुका- अचलपूर

मौजे- काविठा (बु.), तालुका- अचलपूर
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- काविठा (बु.), तालुका- अचलपूर

भूसंपादन प्रकरण क्र. १०/४७/२०१७-१८ मौजा काविठा (बु.) ता. अचलपूर, जि. अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीची जाहीर नोटीस.

29/08/2018 28/02/2019 पहा (421 KB)