Close

मौजे- कळाशी, तालुका- दर्यापूर

मौजे- कळाशी, तालुका- दर्यापूर
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- कळाशी, तालुका- दर्यापूर

भूसंपादन प्रकरण क्र. २५/४७/२०१७-१८ मौजा कळाशी  ता. दर्यापूर, जि. अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीची जाहीर नोटीस.

10/12/2018 10/06/2019 पहा (473 KB)