Close

मौजे- इत्तमगांव, तालुका- वरुड

मौजे- इत्तमगांव, तालुका- वरुड
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- इत्तमगांव, तालुका- वरुड

जाहीर नोटीस – सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक  १३/४७/२०१७-१८  मौजा- इत्तमगांव, तालुका- वरुड, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीची जाहीर नोटीस.

21/07/2020 20/01/2021 पहा (466 KB)