Close

मौजे- असदपूर, तालुका- अचलपूर

मौजे- असदपूर, तालुका- अचलपूर
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- असदपूर, तालुका- अचलपूर

अधिसूचना- भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम  २०१३ भु.सं.प्र.क्र. ०१/४७/२०१७-१८  मौजा- असदपूर क्षेत्र १.४१ हे.आर. (चंद्रभागा बॅरेज बृहत लघु प्रकल्पामुळे अंशत: बाधीत  होणा-या असदपूर गावठाणाच्या पुनर्वसना करीता) मध्ये कलम- १९ च्या पोट कलम (१) अन्वये काढलेली अधिसूचना.

25/10/2019 24/04/2020 पहा (426 KB)