Close

मौजे- असदपूर, तालुका- अचलपूर

मौजे- असदपूर, तालुका- अचलपूर
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- असदपूर, तालुका- अचलपूर

अधिसूचना आदेश- भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शक्तेचा हक्क अधिनियम २०१३ भु.सं.प्र.क्र. २०/४७/२०१४-१५ मौजा- असदपूर क्षेत्र २०४२७.२३ चौ.मी. (चंद्रभागा बॅरेज बृहत लघु प्रकल्पाच्या अंशतः बाधीत क्षेत्राकरिता बुडीत क्षेत्राकरिता) मध्ये कलम- १९ ची अधिसूचना.

24/11/2020 23/05/2021 पहा (1 MB)