Close

मौजे- अर्जुनपूर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

मौजे- अर्जुनपूर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- अर्जुनपूर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

जाहीर नोटस (नमुना- 3)- साखळी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्रासाठी लागणार्या खाजगी जमीनीची खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी करण्याबाबत.

 

24/07/2018 24/01/2019 पहा (877 KB)