Close

मौजे- अर्जुनपूर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

मौजे- अर्जुनपूर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- अर्जुनपूर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

जाहीर नोटीस – सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक  ०७/४७/२०१८-१९  मौजा- अर्जुनपूर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीची जाहीर नोटीस.

26/02/2020 26/08/2020 पहा (539 KB)