Close

मौजे- अंभोरी, तालुका- मोर्शी

मौजे- अंभोरी, तालुका- मोर्शी
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- अंभोरी, तालुका- मोर्शी

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१/४७/२०१६-१७ मौजा- अंभोरी, तालुका- मोर्शी, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

29/09/2021 29/03/2022 पहा (726 KB)