Close

मौजे- अंभोरी, तालुका- मोर्शी

मौजे- अंभोरी, तालुका- मोर्शी
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- अंभोरी, तालुका- मोर्शी

घोषणापत्र- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  १/४७/२०१६-१७ मौजा- अंभोरी, तालुका- मोर्शी, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९ चे घोषणापत्र.

04/04/2022 04/10/2022 पहा (447 KB)