Close

मौजे- अंबाडा कंडारी ता. अचलपूर

मौजे- अंबाडा कंडारी ता. अचलपूर
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- अंबाडा कंडारी ता. अचलपूर

भूसंपादन प्रकरण क्र. २७/४७/२०१७ -१८ मौजा अंबाडा कंडारी  ता. अचलपूर, जि. अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीची जाहीर नोटीस.

29/08/2019 29/03/2020 पहा (497 KB)