Close

मौजे- अंतरगांव, तालुका- अचलपूर

मौजे- अंतरगांव, तालुका- अचलपूर
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- अंतरगांव, तालुका- अचलपूर

जाहीर नोटीस – सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक  १७/४७/२०१९-२०  मौजा- अंतरगांव, तालुका- अचलपूर, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत  जाहीर नोटीस.

10/09/2020 10/03/2021 पहा (482 KB)