Close

मौजा- रुस्तमपूर, तालुका- अमरावती

मौजा- रुस्तमपूर, तालुका- अमरावती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजा- रुस्तमपूर, तालुका- अमरावती

जाहीर नोटीस- सरळ खरेदी प्रस्ताव. भूसंपादन प्रकरण क्र. २०/४७/२०१५-१६ मौजा- रुस्तमपूर, तालुका- अमरावती, जि. अमरावती. या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीनी, खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने घेण्याबाबत जाहीर नोटीस.

18/01/2019 17/07/2019 पहा (467 KB)