Close

मौजा-बाभळी, ता. दर्यापुर

मौजा-बाभळी, ता. दर्यापुर
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजा-बाभळी, ता. दर्यापुर

जाहीर नोटीस- भूसंपादन प्रकरण क्र. ०८/४७/२०१६-१७ मौजा- बाभळी, ता. दर्यापुर, जि. अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीची जाहीर नोटीस.

26/10/2018 26/04/2019 पहा (826 KB)