Close

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा/ जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष अमरावती, ३ रा माळा, गृह निर्माण भवन, मालटेकडी रोड, अमरावती

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा/ जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष अमरावती, ३ रा माळा, गृह निर्माण भवन, मालटेकडी रोड, अमरावती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा/ जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष अमरावती, ३ रा माळा, गृह निर्माण भवन, मालटेकडी रोड, अमरावती

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत कार्यालयीन कामकाजकरिता कागदाचे रीमचे दरपत्रक उपलब्ध करून देण्याबाबत.

15/03/2022 14/09/2022 पहा (995 KB)