Close

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा/ जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष अमरावती, ३ रा माळा, गृह निर्माण भवन, मालटेकडी रोड, अमरावती

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा/ जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष अमरावती, ३ रा माळा, गृह निर्माण भवन, मालटेकडी रोड, अमरावती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा/ जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष अमरावती, ३ रा माळा, गृह निर्माण भवन, मालटेकडी रोड, अमरावती

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत क्षेत्रीय भेटी करिता वाहन भाडेतत्त्वावर घेण्याकरिता दरपत्रक सादर करण्याबाबत.

24/01/2022 23/07/2022 पहा (1 MB)