Close

पाणी पुरवठा व स्वच्छ्ता विभाग, अमरावती विभाग, अमरावती- ‘ई-लिलाव’ सूचना, क्रमांक- १, सन-२०२१-२२

पाणी पुरवठा व स्वच्छ्ता विभाग, अमरावती विभाग, अमरावती- ‘ई-लिलाव’ सूचना, क्रमांक- १, सन-२०२१-२२
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
पाणी पुरवठा व स्वच्छ्ता विभाग, अमरावती विभाग, अमरावती- ‘ई-लिलाव’ सूचना, क्रमांक- १, सन-२०२१-२२

महाराष्ट्र शासन, पाणी पुरवठा व स्वच्छ्ता विभागांतर्गत प्रादेशिक उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, अमरावती विभाग, अमरावती यांचे अधिनस्त असलेले निरुपयोगी वाहने व यंत्रसामुग्री व इतर साहित्यांची ई-लिलाव पद्धतीने विक्री करण्याबाबत.

18/10/2021 17/04/2022 पहा (621 KB)