Close

तहसील कार्यालय, धारणी

तहसील कार्यालय, धारणी
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
तहसील कार्यालय, धारणी

वित्तीय वर्ष २०२०-२१ या कालावधीत २२४५ लेखाशिर्ष अंतर्गत शेतीपिकाच्या नुकसानी करीता बाधीत शेतकार्यांना वाटप केलेल्या अनुदानाची  यादी.

31/05/2021 30/11/2021 पहा (10 MB)