Close

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- आस्थापना शाखा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- आस्थापना शाखा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- आस्थापना शाखा

“मंडळ अधिकारी” संवर्गातील रिक्त पदांची माहिती प्रसिद्ध करणेबाबत.

02/05/2022 02/11/2022 पहा (2 MB)