Close

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- आस्थापना शाखा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- आस्थापना शाखा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- आस्थापना शाखा

सातव्या वेतन आयोगामध्ये , तीन लाभांच्या सुधारीत सेवातंर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या अनुज्ञयतेबाबत

22/04/2022 22/10/2022 पहा (6 MB)