Close

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- ई-निविदा सुचना व सर्वसाधारण अटी व शर्ती सन- २०२२-२३

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- ई-निविदा सुचना व सर्वसाधारण अटी व शर्ती सन- २०२२-२३
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- ई-निविदा सुचना व सर्वसाधारण अटी व शर्ती सन- २०२२-२३

जाहीर ई-निविदा सुचना- जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती मधील सन- २०२२-२३ या कालावधीसाठी बाह्ययंत्रणेमार्फत साफसफाईच्या कामाकरिता ई-निविदा मागविण्याबाबत.

08/04/2022 08/10/2022 पहा (3 MB)