Close

जाहीर ई-निविदा सुचना सन- २०२१-२२

जाहीर ई-निविदा सुचना सन- २०२१-२२
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जाहीर ई-निविदा सुचना सन- २०२१-२२

जाहीर सुचना- जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती येथील सामान्य प्रशासन शाखेकरिता सन- २०२१-२२ या वर्षाकरिता किमान तीन वर्षाचा अनुभव असना-या इच्छुक कंत्राटदार/ मान्यताप्राप्त संस्था यांच्या कडून  साफसफाईच्या कामाकरिता ई-निविदा मागविण्याबाबत.

01/04/2021 30/09/2021 पहा (2 MB)