Close

उपजिल्‍हाधिकारी संवर्गातील अधिका-यांची दि.०१.०१.२००४ ची स्थिती दर्शविणारी एकत्रीत सुधारीत प्रारुप ज्‍येष्‍ठता सुची

उपजिल्‍हाधिकारी संवर्गातील अधिका-यांची दि.०१.०१.२००४ ची स्थिती दर्शविणारी एकत्रीत सुधारीत प्रारुप ज्‍येष्‍ठता सुची
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
उपजिल्‍हाधिकारी संवर्गातील अधिका-यांची दि.०१.०१.२००४ ची स्थिती दर्शविणारी एकत्रीत सुधारीत प्रारुप ज्‍येष्‍ठता सुची

उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिका-यांची दि.०१.०१.२००४ ची स्थिती दर्शविणारी एकत्रीत सुधारीत प्रारुप ज्येष्ठता सुची

01/03/2018 30/04/2018 पहा (307 KB)