Close

आस्थापना शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती

आस्थापना शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
आस्थापना शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती

विवरणपत्र- वाहन चालक संवर्गातील दिनांक ३०/११/२०२१ अखेर रिक्त पदांबाबत माहिती.

03/01/2022 02/07/2022 पहा (333 KB)