Close

आस्थापना शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती

आस्थापना शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
आस्थापना शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती

विवरणपत्र- जिल्हाधिकारी यांचे आस्थापनेवरील गट- “क” व गट- “ड” संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक- ३०/०४/२०२२ अखेर रिक्त पदांची माहिती.

10/05/2022 10/11/2022 पहा (1 MB)