Close

आस्थापना शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती

आस्थापना शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
आस्थापना शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती

विवरणपत्र- जिल्हाधिकारी यांचे आस्थापनेवरील अव्वल कारकून संवर्गातील दिनांक २८/०२/२०२२ अखेर रिक्त पदांची माहिती.

02/03/2022 01/09/2022 पहा (363 KB)