Close

अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघातीची व्दिवार्षिक निवडणूक – २०२०

अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघातीची व्दिवार्षिक निवडणूक – २०२०
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघातीची व्दिवार्षिक निवडणूक – २०२०

जाहीर निवेदन- अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघातीची व्दिवार्षिक निवडणूक – २०२० करिता फर्निचर/मंडप/बिछायत व इतर साहित्य भाडेतत्वावर पुरवठा करणेबाबत.

06/11/2020 28/02/2021 पहा (152 KB)