Close

दिनांक- ०१/०९/२०२० रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या अधिनस्त तहसीलदार यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “कोतवाल” यांची मानधन वाढीबाबत व शिपाई पदावर निवडीसाठी पात्र ठरत असलेल्यांची अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत.

दिनांक- ०१/०९/२०२० रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या अधिनस्त तहसीलदार यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “कोतवाल” यांची मानधन वाढीबाबत व शिपाई पदावर निवडीसाठी पात्र ठरत असलेल्यांची अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत.
शीर्षक तारीख View / Download
दिनांक- ०१/०९/२०२० रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या अधिनस्त तहसीलदार यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “कोतवाल” यांची मानधन वाढीबाबत व शिपाई पदावर निवडीसाठी पात्र ठरत असलेल्यांची अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत. 15/12/2020 पहा (8 MB)