Close

दिनांक- ०१/०१/२०२२ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “लघुटंकलेखक” संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम जेष्ठता सूची.

दिनांक- ०१/०१/२०२२ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “लघुटंकलेखक” संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम जेष्ठता सूची.
शीर्षक तारीख View / Download
दिनांक- ०१/०१/२०२२ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “लघुटंकलेखक” संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम जेष्ठता सूची. 22/04/2022 पहा (2 MB)