Close

दिनांक- ०१/०१/२०२२ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “महसूल सहाय्यक” संवर्गातील कर्मचा-यांची तात्पुरती जेष्ठता सुची.

दिनांक- ०१/०१/२०२२ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “महसूल सहाय्यक” संवर्गातील कर्मचा-यांची तात्पुरती जेष्ठता सुची.
शीर्षक तारीख View / Download
दिनांक- ०१/०१/२०२२ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “महसूल सहाय्यक” संवर्गातील कर्मचा-यांची तात्पुरती जेष्ठता सुची. 25/03/2022 पहा (4 MB)