Close

दिनांक- ०१/०१/२०२१ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या अधिनस्त तहसीलदार यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “कोतवाल” यांची तात्पुरती/प्रारूप जेष्ठता सूची

दिनांक- ०१/०१/२०२१ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या अधिनस्त तहसीलदार यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “कोतवाल” यांची तात्पुरती/प्रारूप जेष्ठता सूची
शीर्षक तारीख View / Download
दिनांक- ०१/०१/२०२१ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या अधिनस्त तहसीलदार यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “कोतवाल” यांची तात्पुरती/प्रारूप जेष्ठता सूची 29/10/2021 पहा (7 MB)