Close

दिनांक- ०१/०१/२०२० रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या अधिनस्त तहसीलदार यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “कोतवाल” यांची अंतिम जेष्ठता सूची / आक्षेपाचे विवरण..

दिनांक- ०१/०१/२०२० रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या अधिनस्त तहसीलदार यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “कोतवाल” यांची अंतिम जेष्ठता सूची / आक्षेपाचे विवरण..
शीर्षक तारीख View / Download
दिनांक- ०१/०१/२०२० रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या अधिनस्त तहसीलदार यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “कोतवाल” यांची अंतिम जेष्ठता सूची / आक्षेपाचे विवरण.. 11/12/2020 पहा (2 MB)