पदोन्‍नती यादी

पदोन्‍नती यादी
शीर्षक तारीख View / Download
“लिपीक टंकलेखक” संवर्गामधून “अव्‍वल कारकुन” पदावर पदोन्‍नती करीता महसूल अहर्ताधारक व वयाची ४५ वर्ष पूर्ण झाल्याने सूट मिळालेल्या लिपीक टंकलेखक यांची दि. ०१.०१.२०१७ रोजीची अंतिम जेष्टता यादी 26/07/2018 पहा (2 MB)
तलाठी संवर्गामधील मंडळ अधिकारी पदोन्‍नती करीता पात्र् कर्मचारी यांची दि. ०१.०१.२०१७ रोजीची तात्पुरती ज्‍येष्‍ठता यादी 07/07/2018 पहा (7 MB)
लिपीक टंकलेखक संवर्गामधील अव्‍वल कारकुन पदोन्‍नती करीता पात्र् कर्मचारी यांची दि. ०१.०१.२०१७ रोजीची तात्पुरती यादी 27/06/2018 पहा (5 MB)
लिपीक टंकलेखक संवर्गामधील अव्‍वल कारकुन पदोन्‍नती करीता पात्र् कर्मचारी यांची दि. ०१.०१.२०१६ रोजीची अंतीम यादी 25/06/2018 पहा (6 MB)
लिपीक टंकलेखक (२०१८) 01/03/2018 पहा (2 MB)
तलाठी (२०१७) 01/03/2018 पहा (6 MB)