Close

पदोन्‍नती यादी

Filter Document category wise

फिल्टर

पदोन्‍नती यादी
शीर्षक तारीख View / Download
सामान्य बदल्या- २०२१, अव्वल कारकून, मंडळ अधिकारी, लिपिक टंकलेखक व वाहन चालक संवर्गातील बदलीस पात्र कर्मचार्यांची यादी तसेच अ.का./म.अ. अदलाबदली पात्र कर्मचार्यांची यादी. 30/04/2021 पहा (5 MB)
नायब तहसीलदार संवर्गाच्या बदल्या – २०२१ 15/03/2021 पहा (2 MB)
“तलाठी” संवर्गामधून “मंडळ अधिकारी” पदावर पदोन्नतीकरीता अहर्ताधारक व वयाची ४५ वर्ष पूर्ण झाल्याने सुट मिळालेल्या तलाठी यांची दिनांक- ०१/०१/२०२० रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची. 09/02/2021 पहा (8 MB)
गट-ड “शिपाई” संवर्गामधून गट-क “वाहन चालक” पदावर पदोन्नती देण्याकरीता आवश्यक अर्हता धारण केलेल्या शिपाई यांची अंतिम पात्रता यादी. 23/11/2020 पहा (515 KB)
दिनांक- ०१/०९/२०२० रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवरील कार्यरत “कोतवाल” संवर्गातील कर्मचार्यांची तात्पुरती जेष्ठता सूची. 12/11/2020 पहा (1 MB)
“लिपीक-टंकलेखक” पदावरून “अव्‍वल कारकुन” पदावर पदोन्‍नती करीता पात्र, महसूल अहर्ताधारक लिपीक-टंकलेखकांची दिनांक- ०१/०१/२०२० रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी. 29/09/2020 पहा (7 MB)
“लिपीक-टंकलेखक” पदावरून “अव्‍वल कारकुन” पदावर पदोन्‍नती करीता पात्र, महसूल अहर्ताधारक लिपीक-टंकलेखकांची दि. ०१/०१/२०२० रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी. 22/06/2020 पहा (3 MB)
“शिपाई” संवर्गातून “लिपिक – टंकलेखक” संवर्गात पदोन्नतीकरीता पात्र असलेल्या कर्मचा-यांची निवड सूची. 10/12/2019 पहा (469 KB)
“लिपीक-टंकलेखक” पदावरून “अव्‍वल कारकुन” पदावर पदोन्‍नती करीता पात्र, महसूल अहर्ताधारक लिपीक-टंकलेखकांची दि. ०१/०१/२०१९ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी. 14/11/2019 पहा (5 MB)
“तलाठी” संवर्गामधून “मंडळ अधिकारी” पदावरील पदोन्‍नतीकरीता अहर्ताधारक व वयाची ४५ / ५० वर्ष पूर्ण झाल्याने सूट मिळालेल्या तलाठी यांची दिनांक ०१/०१/२०१९ रोजीची अंतीम जेष्टता सूची. 17/09/2019 पहा (1 MB)