पदोन्‍नती यादी

पदोन्‍नती यादी
शीर्षक तारीख View / Download
“तलाठी” संवर्गामधून “मंडळ अधिकारी” पदावरील पदोन्‍नतीकरीता अहर्ताधारक व वयाची ४५ / ५० वर्ष पूर्ण झाल्याने सूट मिळालेल्या तलाठी यांची दिनांक ०१/०१/२०१९ रोजीची अंतीम जेष्टता सूची. 17/09/2019 पहा (1 MB)
“लिपीक-टंकलेखक” संवर्गामधून “अव्‍वल कारकुन” पदावर पदोन्‍नती करीता महसूल अहर्ताधारक व वयाची ४५ वर्ष पूर्ण झाल्याने सूट मिळालेल्या लिपीक-टंकलेखक यांची दि. ०१/०१/२०१९ रोजीची प्रारूप जेष्टता यादी. 23/08/2019 पहा (3 MB)
“तलाठी” संवर्गामधून “मंडळ अधिकारी” पदावरील पदोन्‍नतीकरीता अहर्ताधारक व वयाची ४५ व ५० वर्ष पूर्ण झाल्याने सूट मिळालेल्या तलाठी यांची दिनांक ०१/०१/२०१९ रोजीची प्रारूप जेष्टता सूची. 13/08/2019 पहा (9 MB)
“तलाठी” संवर्गामधून “मंडळ अधिकारी” पदावरील पदोन्‍नतीकरीता अहर्ताधारक व वयाची ४५ वर्ष पूर्ण झाल्याने सूट मिळालेल्या तलाठी यांची दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम जेष्टता सूची. 19/11/2018 पहा (10 MB)
गट-क “वाहन चालक” संवर्गामधून गट-क “लिपिक-टंकलेखक” संवर्गात संवर्ग बदली इच्छुकता दर्शविलेल्या व आवश्यक अहर्ता धारण करणा-या कर्मचाऱ्यांची प्रारूप यादी. 31/10/2018 पहा (513 KB)
“लिपीक टंकलेखक” संवर्गामधून “अव्‍वल कारकुन” पदावर पदोन्‍नती करीता महसूल अहर्ताधारक व वयाची ४५ वर्ष पूर्ण झाल्याने सूट मिळालेल्या लिपीक टंकलेखक यांची दि. ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम जेष्टता यादी. 29/09/2018 पहा (5 MB)
गट-ड “शिपाई” संवर्गामधून गट-क “लिपिक – टंकलेखक” पदावर पदोन्नती देण्याबाबत कोणत्याही शाखेतील पदवी धारण केलेल्या आणि टायपिंग उत्तीर्ण कर्मचाऱ्याची अंतिम यादी. 25/09/2018 पहा (376 KB)
“तलाठी” संवर्गामधून “मंडळ अधिकारी” पदावरील पदोन्‍नतीकरीता अहर्ताधारक तलाठी व वयाची ४५ वर्ष पूर्ण झाल्याने सूट मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीची प्रारूप जेष्टता सूची. 18/09/2018 पहा (8 MB)
गट-ड शिपाई संवर्गामधून गट-क वाहन चालक पदावर पदोन्नती देण्याकरीता आवश्यक अहर्ता धारण केलेल्या शिपाई तात्पुरती पात्रता यादी. 24/08/2018 पहा (905 KB)
अमरावती जिल्हातील “तलाठी” संवर्गामधून “मंडळ अधिकारी” पदावर पदोन्न_तीकरीता महसूल अहर्ताधारक तलाठी यांची दिनांक ०१/०१/२०१७ रोजीची अंतिम जेष्टता सुची. 26/07/2018 पहा (7 MB)