Close

जेष्ठता सूची

Filter Document category wise

फिल्टर

जेष्ठता सूची
शीर्षक तारीख View / Download
दिनांक- ०१/०१/२०२३ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “वाहन चालक” संवर्गातील कर्मचा-यांची तात्पुरती जेष्ठता सूची. 10/01/2023 पहा (802 KB)
दिनांक- ०१/०१/२०२३ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “मंडळ अधिकारी” संवर्गातील कर्मचा-यांची तात्पुरती जेष्ठता सूची. 09/01/2023 पहा (2 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२३ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “अव्वल कारकून” संवर्गातील कर्मचा-यांची प्रारूप जेष्ठता यादी. 09/01/2023 पहा (4 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२३ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “महसूल सहाय्यक” संवर्गातील कर्मचा-यांची तात्पुरती जेष्ठता सुची. 09/01/2023 पहा (4 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२२ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या अधिनस्त तहसिलदार यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “कोतवाल” यांची प्रारूप जेष्ठता सुची. 12/12/2022 पहा (6 MB)
जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे आस्थापनेवरील कार्यरत गट- ड “शिपाई” संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची गट- क “महसूल सहाय्यक” संवर्गात पदोन्नती करीता पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम जेष्ठता सूची. 10/11/2022 पहा (651 KB)
जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे आस्थापनेवरील पुरवठा विभागातील कार्यरत “शिपाई” संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०१९ ते ३१.१२.२०१९, दि. ०१.०१.२०२० ते दि. ३१.१२.२०२०, तसेच ०१.०१.२०२१ ते दि. ३१.१२.२०२१ या कालावधीतील अंतिम जेष्ठता यादी. 09/11/2022 पहा (2 MB)
जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे आस्थापनेवरील पुरवठा विभागातील कार्यरत लिपिक/टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक- ०१/०१/२०२२ ची अंतिम जेष्ठता यादी. 13/10/2022 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे आस्थापनेवरील पुरवठा विभागातील कार्यरत “शिपाई” संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक- ०१/०१/२०२२ ची तात्पुरती जेष्ठता यादी. 06/10/2022 पहा (3 MB)
जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे आस्थापनेवरील पुरवठा विभागातील कार्यरत “शिपाई” संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक- ०१/०१/२०२१ ची तात्पुरती जेष्ठता यादी. 06/10/2022 पहा (3 MB)