Close

जेष्ठता सूची

Filter Document category wise

फिल्टर

जेष्ठता सूची
शीर्षक तारीख View / Download
दिनांक- ०१/०१/२०२३ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “वाहन चालक” संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम जेष्ठता सुची. 19/06/2023 पहा (780 KB)
दिनांक- ०१/०१/२०२३ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “अव्वल कारकून” संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम जेष्ठता सुची. 15/06/2023 पहा (5 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२३ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “महसूल सहाय्यक” संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम जेष्ठता सुची. 15/06/2023 पहा (6 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२२ रोजीची “मंडळ अधिकारी” संवर्गाची विभागीय स्तरावरील अंतिम जेष्ठता सूची. 26/04/2023 पहा (4 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२२ रोजीची “अव्वल कारकून” संवर्गाची विभागीय स्तरावरील अंतिम जेष्ठता सूची. 26/04/2023 पहा (7 MB)
जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील कार्यरत गट- ड “शिपाई” संवर्गातुन गट- क “कनिष्ठ लिपिक/लिपिक टंकलेखक” या पदावर पदोन्नतीस पात्र कर्मचाऱ्यांची दिनांक- ०१/०१/२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी. 29/03/2023 पहा (1 MB)
अमरावती विभागातील पुरवठा निरीक्षक संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक- ०१/०१/२०२२ ची अंतिम सेवा जेष्ठता सूची. 21/03/2023 पहा (3 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२३ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “मंडळ अधिकारी” संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम जेष्ठता सूची. 13/03/2023 पहा (2 MB)
जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवरील कार्यरत गट- ड “शिपाई” संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची गट- क “महसूल सहाय्यक” संवर्गात पदोन्नती करीता पात्र कर्मचाऱ्यांची दिनांक- ०१/०९/२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी. 10/03/2023 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील कार्यरत गट- ड “शिपाई” संवर्गातुन गट- क “कनिष्ठ लिपिक/लिपिक टंकलेखक” या पदावर पदोन्नतीस पात्र कर्मचाऱ्यांची दिनांक- ०१/०१/२०२३ रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी. 06/03/2023 पहा (837 KB)