Close

जेष्ठता सूची

Filter Document category wise

फिल्टर

जेष्ठता सूची
शीर्षक तारीख View / Download
“महसूल सहायक” संवर्गातून “अव्वल कारकून” संवर्गात पदोन्नती करीता आवश्यक विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा व महसूल अहर्ता परीक्षा उत्तीर्ण तसेच वयाची ४५/५० वर्ष पूर्ण झाल्याने परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळालेल्या महसूल सहायक संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक- ०१/०६/२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी. 21/07/2023 पहा (3 MB)
दि- ०१/०१/२०२२ व दि- ०१/०१/२०२३ गट- क संवर्गात नियुक्ती करीता अर्ज सादर केलेल्या अनुकंपाधारक उमेदवारांची तात्पुरती सामायिक ज्‍येष्‍ठता यादी. 18/07/2023 पहा (8 MB)
दि- ०१/०१/२०२२ व दि- ०१/०१/२०२३ गट- ड संवर्गात नियुक्ती करीता अर्ज सादर केलेल्या अनुकंपाधारक उमेदवारांची तात्पुरती सामायिक ज्‍येष्‍ठता यादी. 18/07/2023 पहा (4 MB)
दि- ०१/०१/२०२२ ते ०१/०१/२०२३ गट- क संवर्गात नियुक्ती करीता अर्ज सादर केलेल्या वगळण्यात आलेल्या अनुकंपाधारकांची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठता यादी. 18/07/2023 पहा (2 MB)
दि- ०१/०१/२०२२ ते ०१/०१/२०२३ गट- ड संवर्गात नियुक्ती करीता अर्ज सादर केलेल्या वगळण्यात आलेल्या अनुकंपाधारकांची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठता यादी. 18/07/2023 पहा (1 MB)
“तलाठी” संवर्गातून “मंडळ अधिकारी” पदावर पदोन्नतीकरीता आहर्ताधारक व वयाची ४५ व ५० वर्ष पूर्ण झाल्याने सुट मिळालेल्या तलाठी यांची दिनांक- ०१/०६/२०२३ रोजीची प्रारूप जेष्ठता सुची.. 30/06/2023 पहा (8 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२२ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या अधिनस्त तहसिलदार यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “कोतवाल” यांची अंतिम जेष्ठता सुची. 30/06/2023 पहा (7 MB)
“महसूल सहायक” संवर्गातून “अव्वल कारकून” संवर्गात पदोन्नती करीता आवश्यक विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा व महसूल अहर्ता परीक्षा उत्तीर्ण तसेच वयाची ४५/५० वर्ष पूर्ण झाल्याने परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळालेल्या महसूल सहायक संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक- ०१/०६/२०२३ रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी. 22/06/2023 पहा (5 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२३ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “शिपाई” संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम जेष्ठता सूची. 20/06/2023 पहा (4 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२३ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “लघुटंकलेखक ” संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम जेष्ठता सुची. 20/06/2023 पहा (569 KB)