हॉस्‍पीटल

हॉस्‍पीटल
पत्‍ता
फोन नंबर
इर्विन हॉस्‍पीटल
इर्विन चौक अमरावती
०७२१-२६६३३३७
 
डफरिन हॉस्‍पीटल
श्रीकृष्‍ण पेठ अमरावती
०७२१-२५५१०६५
धन्‍वंतरी हॉस्‍पीटल
नवाथे प्‍लॉट अमरावती
०७२१-२५७७६२२
बख्‍तार हॉस्‍पीटल
राजापेठ  बर्फ फॅक्‍टरीजवळ अमरावती
०७२१-२६७७४६६
बेलोकार हास्‍पीटल
रूख्मिनी नगर अमरावती
०७२१-२५६३४९५
नवजीवन हॉस्‍पीटल
गर्ल्‍स हायस्‍कुल चौक अमरावती
०७२१-२६६२८२२
पारश्री हॉस्‍पीटल
खापर्डे बगीचा मस्जिदजवळ अमरावती
०७२१-२६६११९६
सावदेकर हॉस्‍पीटल
अंबा पेठ राजकमल चौक अमरावती
०७२१-२६७१००६
हाय टेक मल्‍टी स्‍पेशालिटी हॉस्‍पीटल
राजापेठ अमरावती
०७२१-२६७६४१६
तोटे आय हॉस्‍पीटल
राठी नगर अमरावती
०७२१-२६६१६२५
रेडियन्‍ट स्‍पेशालिटी हॉस्‍पीटल
कल्‍यान नगर चौक अमरावती
०७२१-२५७०९९९
श्री संत अच्‍युत महाराज हॉस्‍पीटल
मार्डी रोड अमरावती
०७२१-२९७०११६
दयासागर हॉस्‍पीटल
कॅम्‍प अमरावतीी
०७२१-२६७५८९२
नवजिवन हॉस्‍पीटल
गर्ल्‍स हायस्‍कुल चौक अमरावती
०७२१-२६६२९२२
बोंडे हॉस्‍पीटल
नंदा मार्केट जवळ  राजापेठ अमरावती
०७२१-२६७६४१६
यादगीरे सुपरस्‍पेशिालीटी हॉस्‍पीटल
कॉग्रेस नगर विजय कॉलणी अमरावती
९५२७४९३९७९
अरिहंत हॉस्‍पीटल
नवाथे प्‍लाट अमरावती
९८२३१७२२७९
राणीसती आय हॉस्‍पीटल
चित्रा चौक अमरावती
०७२१-२५७५१९०
सुधा देशमुख हॉस्‍पीटल
कॅम्‍प अमरावती
०७२१-२६६३८७१
अंबादेवी हॉस्‍पीटल
अंबादेवी रोड अमरावती
 
०७२१-२६६१७८०
बारब्‍दे हॉस्‍पीटल केअर युनिट
कचेरी रोड अमरावती
०७२१-२६६१६२२
पाटील हॉसपीटल
राजापेठ अमरावती
९३७०१५२२४१
 
व्‍यास डेन्‍टल मेडिकल कॉलेज
तपोवन रोड अमरावती
०७२१-२६६६४९०
डॉ. संजय अग्र्रवाल
राजकमल चौक अमरावती
९४२२१६६०४३
डॉ. अजल डफळे
रूख्मिनी नगर अमरावती
९८९१०५५६९१
डॉ. आशीष डगवार
कोल्‍हटकर मंगल कार्यालयाजवळ राजापेठ अमरावती
८८०६८९०२२२
डॉ बाहेती मल्‍टीस्‍पेशालिटी हॉस्‍पीटल
अमरावती
०७२१-२६७५८५७
कॅन्‍सर फाडंडेशन  हॉस्‍पीटल
अमरावती
 
९६७३०६३३९९
व्‍यवहारे हॉस्‍पीटल
व्‍ही एम व्‍ही रोड जयंत कॉम्‍लेक्‍स गाडगे नगर अमरावती
 
०७२१-२६६४८८०
डॉ योगेश झंवर स्‍कीन अॅन्‍ड हेअर हॉस्‍पीटल
भाजप कार्यालयाजवळ राजापेठ अमरावती
०७२१-२६७६९६३
Home