नवीन घडामोडी व बातम्या

कनिष्‍ट लिपीक संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१८ रोजीची अंतीम ज्‍येष्‍ठता यादी.

कुक्‍कुट पक्षी, दुधाळ जनावर व शेळी गट वाटप योजने अंतर्गत जिल्‍हयातील तालुका निहाय व प्रवर्ग निहाय निवड झालेल्‍या लाभार्थ्‍यांची व प्रतिक्षा यादी

अव्‍वल कारकुन संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१८ रोजीची तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता यादी

अव्‍वल कारकुन संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१७ रोजीची तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता यादी.

वाहन चालक संवर्गाची दि.०१.०१.२०१८ रोजीची अंतीम ज्‍येष्‍ठता यादी.

नमुना-१- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत.

नमुना-3- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

उपजिल्‍हाधिकारी संवर्गातील अधिका-यांची दि.०१.०१.२००४ ची स्थिती दर्शविणारी एकत्रीत सुधारीत प्रारुप ज्‍येष्‍ठता सुची

नमुना-१- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

नमुना-3- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

नमुना-3- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

अमरावती जिल्यातील नगर परिषदे मधील अग्निशमन सेवेतील सहाय्यक अग्निशमन स्थानक पर्यवेक्षक संवर्ग पदभरती प्रक्रिया रद्द करणेबाबत

नमुना-1- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

तलाठी संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१७ रोजीची अंतीम ज्‍येष्‍ठता सूची

लिपीक टंकलेखक संवर्गामधून अव्‍वल कारकुन पदावर पदोन्‍नती करीता दि. ०१.०१.२०१६ रोजीची तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता सूची

जाहीर सूचना - कृषीसमृध्‍दी समन्‍वयीत कृषी विकास प्रकल्‍प अमरावती (दि. २३/०१/२०१८ रोजी जि. का. अमरावती येथे झालेली संगणक चालक या कंत्राटी पदाची भरती प्रक्रिया रदद करुन नव्‍याने थेट मुलाखत दि.२८/०२/२०१८ बाबत)-    अर्जाचा नमुना

पर्यावरण सल्‍लागार नेमणूक करीता ई-निविदा

नमुना-3- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत- गावनेर तळेगांव

पदभरती-कृषीसेवक

मंडळ अधिकारी संवर्गाची दि.०१.०१.२०१७ रोजीची अंतीम ज्‍येष्‍ठता सूची

कृषीसमृध्‍दी समन्‍वयीत कृषी विकास प्रकल्‍प अमरावती पदाचे निकाल १. जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापक २. जिल्हा सनियंत्रण व मूल्यमापन अधिकारी ३. जिल्हा कृषी व्यवसाय तज्ञ

नमुना-1- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत- गा वनेर तळेगांव

नमुना-3- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

केंद्रचालकांनी माहिती अदयावत करण्‍यासाठी येथे Click करा - https://shritec.com/csc/cscvle.html

नमुना-1- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत-शेलु नटवा

नमुना-1- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत-बोथ

नमुना-1- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत-वाघोडा

आपले सरकार केंद्र - यादी .

 • अनुकंपा उमेदवारांची प्रतिक्षा सुची
 • अहर्ता धारक व ४५ वर्षे पुर्ण झालेल्‍या तलाठी यांची सन २०१४/२०१५/२०१६ रोजीची एकत्रीत अंतीम ज्‍येष्‍ठता यादी

  कोतवाल संवर्गातील कर्मचारी यांची दि.०१/०१/२०१८ रोजीची तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता सूची

  शिपाई संवर्गातील कर्मचारी यांची दि.०१/०१/२०१८ रोजीची तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता सूची

  लघुटंकलेखक संवर्गातील कर्मचारी यांची दि.०१/०१/२०१८ रोजीची तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता सूची

  वाहनचालक संवर्गातील कर्मचारी यांची दि.०१/०१/२०१८ रोजीची तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता सूची

  महाराष्‍ट्र ग्रामीण जीवनोन्‍नती अभियान अंतर्गत स्‍वंयम सहायता गटांचे अभिलेखे छपाई बाबत इच्‍छुक पुरवठा दारांकडुन अर्ज मागविणे बाबत.

  कृषीसमृध्‍दी समन्‍वयीत कृषी विकास प्रकल्‍पए अमरावती- कंत्राटी पध्‍दतीने पदभरती करीता थेट मुलाखत .

  कोतवाल संवर्गातील कर्मचारी यांची दि.०१/०१/२०१७ रोजीची अंतीम ज्‍येष्‍ठता सूची

  साफसफाई कामाकरीता दरपत्रक पाठविणे बाबत.

  लिपीक टंकलेखक संवर्गातील कर्मचारी यांची दि.०१/०१/२०१८ रोजीची तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता सूची

  मुदत वाढ जिल्‍हास्‍तरीय जलसाक्षरता समीती बाबत.

  तहसिलदार संवर्गाची दि.०१/०१/२००४ ते दि.३१/१२/२०१० या कालावधीची सेवा ज्‍येष्‍ठता यादी

  अहर्ता धारक व ४५ वर्षे पुर्ण झालेल्‍या तलाठी यांची सन २०१४/२०१५/२०१६ रोजीची एकत्रीत तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता यादी

  दि.०१/०१/२०१५ ते ३१/०१/२०१५ या कालावधीतील नियतीत नियुक्‍ती झालेले तलाठी यांची दि.०१.०१.२०१६ रोजीची सुधारीत अंतीम ज्‍येष्‍ठता यादी

  नमुना-3- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

  पदभरती जाहीरात-जिल्‍हा प्रकल्‍प व्‍यवस्‍थापक

  चिखलदरा नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक -२०१७- निवडणुक कार्यक्रम

  नमुना-3-रायगड नदी प्रकल्‍प जाहीर नोटीस

  जिल्‍हास्‍तरीय जलसाक्षरता समीती बाबत.

  नमुना-1-रोहणा

  नमुना-1-खंडाळा

  नमुना-1- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

  नमुना-3- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

  चिखलदरा नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक - २०१७ जाहीर सूचना

  नोटीस- खासगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीव्‍दारे थेट खरेदी पध्‍दतीने ताब्‍यात घेण्‍याबाबत जाहीर नोटीस

  नमुना-1- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

  नमुना-3- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

  पुरवठा विभाग जाहिरात

  चिखलदरा नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक - २०१७ जाहीर सूचना

  नमुना-1- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

  नमुना-1- रायगड नदी प्रकल्‍पाच्‍या बुडीत क्षेत्राकरीता खाजगी जमीनीची वाटाघाटीव्‍दारे थेट खरेदी करणे बाबत

  नमुना-1- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

  नमुना-1- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

  विवरणपत्र क्रमांक-२ - मंडप तपासणी बाबतची माहिती

  ई-निवीदा निरूपयोगी इलेर्क्‍ट्रॉनीक डिजीटल पोस्‍टल फ्रॅंकींग मशीन विक्री करणेबाबत

  नायब तहसिलदार संवर्ग तात्‍पुरती सेवा ज्‍येष्‍ठतासूची

  मंडप तपासणी संनियंत्रण समिती

  पुरवठाविभाग जाहीरनामा

  नोटीस- चिखलदरा नगरपरीषद नमुना ७ अ व ७ ब प्रसीध्‍दी बाबत१. नोटीस२. वार्ड प्रमाणे ३. इबी प्रमाणे

  पुरवठाविभाग जाहीरनामा

  नमुना-3- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

  नोटीस- चिखलदरा नगरपरीषद बाबतची प्रारुप अधिसुचना १. नोटीस२. वार्ड प्रमाणे ३. इबी प्रमाणे

  चिखलदरा नगर परीषद- सदस्‍य पदाच्‍या सोडतीकरीता प्रसिध्‍दीपत्रक

  नमुना-1- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

  शुदधीपत्रक- ई-निवीदा नगर परीषद कार्यालय मोर्शी

  नमुना-3- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

  ई-निवीदा नगर परीषद कार्यालय मोर्शी

  ई-निवीदा पुरवठा विभाग

  नमुना-१- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

  नमुना-3- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

  नमुना-3- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

  ई-निवीदा नगर परीषद कार्यालय मोर्शी

  शुध्‍दीपत्रक - ई-निवीदा नगर परीषद कार्यालय मोर्शी

  नमुना-१- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

  नमुना-३- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

  नमुना-१- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

  लिपीक-टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम ज्येष्ठता सुची २०१७

  ई-निवीदा नगर परीषद कार्यालय मोर्शी

  नमुना-१- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

  नमुना-३- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग बांधकामासाठी लागणाऱ्या खाजगी जमिनीची वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी करण्याबाबत

  ई-निवीदा नगर परीषद कार्यालय मोर्शी

  महत्‍वाची सुचना- कंत्राटी वाहन चालक व्‍यावसायीक चाचणी परीक्षा

  नमुना-1- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

  नमुना-३- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

  जााहीरात- कंत्राटी वाहन चालक व्‍यावसायीक चाचणी परीक्षा

  नोटीस- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत १. आसेगाव २. आष्‍टा ३. धोत्रा ४. घुईखेड ५. लोहगाव ६. टिटवा ७. झाडा

  ई-निवीदा नगर परीषद कार्यालय मोर्शी -शुध्‍दीपत्रक

  ई-निवीदा नगर परीषद कार्यालय मोर्शी

  ई-निवीदा नगर परीषद कार्यालय मोर्शी

  ई-निवीदा नगर परीषद कार्यालय मोर्शी

  ई-निवीदा नगर परीषद कार्यालय मोर्शी

  ई-निवीदा नगर परीषद कार्यालय मोर्शी

  ई-निवीदा नगर परीषद कार्यालय मोर्शी

  भरती- भुमी अभिलेख संगणीकरण तांत्रीक सहायक निवडसुची

  भरती- नगरपरीषद व नगर पंचायत मधील पदांची पदभरती

  राज्‍यात प्रत्‍येक जिल्‍हयात केबल जोडण्‍यांच्‍या संदर्भात विनाक्रम सर्वेक्षण करणे बाबत.

  भरती- भुमी अभिलेख संगणीकरण तांत्रीक सहायक

  My Amravati

  दि.०१.०१.२०१७-३१.१२.२०१९ कालावधीमधील सेवानिवृत्‍त होणा-या अव्‍वल काररकुन यांची यादी

  दि.०१.०१.२०१७-३१.१२.२०१९ कालावधीमधील सेवानिवृत्‍त होणा-या लिपीक टंकलेखक यांची यादी

  दि.०१.०१.२०१६ रोजीची कोतवाल यांची तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता यादी

  जनहित याचीका क्र.१७३/२०१०

  लिपीक टंकलेखक संवर्गातुन अव्‍वल कारकुन संवर्गात पदोन्‍नती बाबतची अंतीम यादी दिनांक 01/01/2015