मा.पालकमंत्री, अमरावती जिल्‍हा

मा.ना.श्री. प्रवीण रामचंद्र पोटे-पाटील

विभाग - उद्योग आणि खनिकर्म, पर्यावरण, सार्वजनिक बांधकाम ( सार्वजनिक उपक्रम वगळून)

दूरध्वनी क्र. (कार्यालय) ०२२-२२०२३०५९, २२०२२९२४

दूरध्वनी क्र. (निवास) २२८८६२९४, २२८८६०९६

ई-मेल-stmin.indenv@maharashtra.gov.in