अमरावती जिल्‍हयाची आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापनाची माहीती २०१५

1. सी.बी.आर.एन. प्रमाणित कार्यपध्‍दती

2. भारत आपत्ती संसाधन नेटवर्क २०१५-१६

3. पूर नियंत्रण जून - २०१५ साठी प्रमाणित कार्यपध्‍दती

4. आपतकालीन व्‍यवस्‍थापन कृती योजना २०१५

6. अमरावती जिल्‍हयातील यात्रा

5. यात्रेच्‍या काळातील विविध खात्‍याकडून पार पाडावयाच्‍या जबाबदा-या