सार्वजनिक वितरण व्यवस्था - वाटप - अमरावती जिल्हा (केरोसिन)