सार्वजनिक वितरण व्यवस्था - नियतन - अमरावती जिल्हा (साखर)